محدودیت قیمت

تجهیزات باریستا

3 تجهیزات باریستا در حال نمایش
فیلتر
پیچر استیل 950 میل
پیچر استیل 950 میل
پیچر استیل 550 میل
پیچر استیل 550 میل
پیچر استیل 350 میل
پیچر استیل 350 میل

عرضه و فرآوری انواع دان قهوه، قهوه فوری و تجهیزات